Algemene voorwaarden Retro Meteo
Iedere persoon die zich inschrijft voor het gebruik van Retro Meteo, zal als een gebruiker beschouwd worden en verklaart zich uitdrukkelijk akkoord met onderstaande voorwaarden:

1. De gebruikersnaam en het paswoord zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk en mogen niet aan derden meegedeeld worden.
2. De gegevens op de webpagina’s, in hun geheel of gedeeltelijk, op zich of in eender welke vorm, zijn enkel bestemd voor het gebruik zoals opgegeven in het de registratie. Tenzij uitdrukkelijk afgesproken in een geschreven overeenkomst met het Retro Meteo, is het uitdrukkelijk verboden om deze gegevens, gratis of tegen vergoeding, geheel of gedeeltelijk,
 •     mee te delen of over te brengen aan een derde
 •     te reproduceren of te publiceren
 •     ter beschikking te stellen aan het publiek via media zoals televisie, internet of teletekst

3. Het is tevens niet toegelaten om op basis van de geleverde gegevens diensten met toegevoegde waarde aan derden te verstrekken.
4. De gebruiker erkent dat de rechten van intellectuele eigendom betreffende de aangeboden informatie uitsluitend toekomen aan Retro Meteo en dat het gebruiksrecht geen aanleiding geeft tot gehele of gedeeltelijke overdracht van deze rechten.
5. Retro Meteo kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade en rechtstreekse of onrechtstreekse gevolgen die uit het gebruik van de aangeboden informatie zou kunnen voortvloeien. Retro Meteo is tevens niet aansprakelijk  van het niet of slechts ten dele uitkomen van verstrekte gegevens of niet of niet correct leveren van een product.
6. Het staat Retro Meteo vrij, op elk ogenblik bij een een overtreding van de voorwaarden de toegang en het gebruik van de geleverde gegevens zonder voorafgaande verwittiging te stoppen en dit zonder enige restitutie van de nog resteren sommen van de lopende registraties.
7. Het staat het Retro Meteo vrij op elk ogenblik bovenstaande voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande verwittiging.

Terms and conditions Retro Meteo
Any person who registers to use Retro Meteo will be considered a user and expressly agrees to the following conditions:
1. The username and password are strictly personal and confidential and may not be communicated to third parties.
2. The data on the web pages, in whole or in part, in itself or in any form, is only intended for use as specified in the registration. Unless expressly agreed in a written agreement with the Retro Meteo, it is expressly prohibited to provide this information, free of charge or for a fee, in whole or in part,

 • communicate or transfer to a third party
 • to reproduce or publish
 • make available to the public via media such as television, internet or teletext

3. It is also not permitted to provide value-added services to third parties on the basis of the data provided.
4. The user acknowledges that the intellectual property rights regarding the information offered belong exclusively to Retro Meteo and that the right of use does not give rise to the transfer of these rights in whole or in part.
5. Under no circumstances can Retro Meteo be held liable for any damage and direct or indirect consequences that may arise from the use of the information offered. Retro Meteo is also not liable for the non-fulfillment or only partial release of data provided or the incorrect delivery of a product.
6. Retro Meteo is free, at any time in the event of a violation of the conditions, stop access and use of the data supplied without prior notification, without any refund of the remaining sums of the current registrations.
7. The Retro Meteo is free to change the above conditions at any time without prior notice.

Termes et conditions Retro Meteo
Toute personne qui s’inscrit pour utiliser Retro Meteo sera considérée comme un utilisateur et accepte expressément les conditions suivantes :
1. Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont strictement personnels et confidentiels et ne peuvent être communiqués à des tiers.
2. Les données figurant sur les pages Web, en tout ou en partie, en elles-mêmes ou sous quelque forme que ce soit, ne sont destinées qu’à l’utilisation indiquée dans l’enregistrement. Sauf convention expresse dans un accord écrit avec Retro Meteo, il est expressément interdit de fournir ces informations, gratuitement ou contre rémunération, en tout ou en partie,

 • communiquer ou transférer à un tiers
 • de reproduire ou de publier
 • mettre à la disposition du public par le biais de médias tels que la télévision, Internet ou télétexte

3. Il est également interdit de fournir des services à valeur ajoutée à des tiers sur la base des données fournies.
4. L’utilisateur reconnaît que les droits de propriété intellectuelle concernant les informations proposées appartiennent exclusivement à Retro Meteo et que le droit d’utilisation ne donne pas lieu au transfert de ces droits en tout ou en partie.
5. Retro Meteo ne peut en aucun cas être tenue responsable des dommages et des conséquences directes ou indirectes pouvant découler de l’utilisation des informations proposées. Retro Meteo n’est pas non plus responsable de l’inexécution ou de la diffusion partielle des données fournies ou de la livraison incorrecte d’un produit.
6. Retro Meteo est libre, à tout moment en cas de violation des conditions, d’arrêter l’accès et l’utilisation des données fournies sans notification préalable, sans aucun remboursement des sommes restantes des enregistrements en cours.
7. Retro Meteo est libre de modifier les conditions ci-dessus à tout moment sans préavis.

Allgemeine Geschäftsbedingungen von Retro Meteo
Jede Person, die sich für die Nutzung von Retro Meteo registriert, gilt als Nutzer und stimmt den folgenden Bedingungen ausdrücklich zu:
1. Der Benutzername und das Passwort sind streng persönlich und vertraulich und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.
2. Die Daten auf den Webseiten, ganz oder teilweise, in sich selbst oder in irgendeiner Form, sind nur zur Verwendung bestimmt, wie in der Registrierung angegeben. Sofern nicht ausdrücklich in einer schriftlichen Vereinbarung mit der Retro Meteo vereinbart, ist es ausdrücklich untersagt, diese Informationen kostenlos oder entgeltlich ganz oder teilweise zur Verfügung zu stellen,

 •     Kommunikation oder Übertragung an Dritte
 •     zu reproduzieren oder zu veröffentlichen
 •     der Öffentlichkeit durch Medien wie Fernsehen, Internet oder Videotext zur Verfügung zu stellen

3. Auch die Erbringung von Mehrwertleistungen an Dritte auf Grundlage der zur Verfügung gestellten Daten ist nicht gestattet.
4. Der Nutzer erkennt an, dass die geistigen Eigentumsrechte an den angebotenen Informationen ausschließlich Retro Meteo gehören und dass das Nutzungsrecht nicht zur Übertragung dieser Rechte ganz oder teilweise führt.
5. Retro Meteo kann unter keinen Umständen für Schäden und direkte oder indirekte Folgen haftbar gemacht werden, die sich aus der Nutzung der angebotenen Informationen ergeben. Retro Meteo haftet auch nicht für die Nichterfüllung oder nur teilweise Freigabe der bereitgestellten Daten oder die fehlerhafte Lieferung eines Produkts.
6. Retro Meteo ist im Falle einer Verletzung der Bedingungen jederzeit kostenlos, den Zugriff und die Verwendung der bereitgestellten Daten ohne vorherige Benachrichtigung zu beenden, ohne die verbleibenden Beträge der aktuellen Registrierungen zu erstatten.
7. Die Retro Meteo ist frei, die oben genannten Bedingungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.